Online pristupnica

Preko ovog formulara možete da se prijavite i na taj način da postanete član UMSTPZZS.

Unosom gorenavedenih podataka se slažem da, na ime članarine u Udruženju medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije, uplaćujem po sto (100) RSD na račun Udruženja 160-382344-69.
Uplatu ću vršiti kvartalno preko opšte uplatnice ili preko platnog spiska u zdravstvenoj ustanovi u kojoj sam zaposlen/a.
CAPTCHA

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013