Statut

priprema stučnog sažetka

Written by Slavica. Posted in dokumenta

Sažetak ili abstrakt predstavlja skraćeni oblik originalnog rada. Cilj pisanja sažetka je da na brz i efikasan način obavesti čitaoca o problemu istraživanja saopštenog u originalnom radu.

Izrada postera i plakata

Written by Slavica. Posted in dokumenta

Poster

Poslednjih godina, poster kao očigledno sredstvo za prezentaciju stručnih radova postaje sve zanimiljiviji.

usmene prezentacije

Written by Slavica. Posted in dokumenta

Usmene prezenatacije uvek su ograničene vremenom. Ono varira od toga da li je rad predviđen za plenarnu tematiku i da li izlagač pozvan (rad po pozivu). Tada je predviđeno vreme od 15 - 20 minuta. Ovi radovi nose tematiku i suštinu konferncije. Često su izlagani u okviru tematike okrulog stola sa diskusijom zainteresovanih učesnika iz auditorijuma.

Statut

Written by Slavica. Posted in dokumenta

IZVOD IZ STATUTA:

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 09.11. 2012. godine
u Beogradu  usvojen je
STATUT
UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA  PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SRBIJE

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013