Prijava stručnog sastanka

Written by Slavica on . Posted in dokumenta

Ovde možete preuzeti WORD dokument Obrasca za prijavu stručnog rada

СТРУЧНИ САСТАНАК

ПРИЈАВА  ЗА  АКРЕДИТАЦИЈУ  ПРОГРАМА  КОНТИНУИРАНЕ  ЕДУКАЦИЈЕ(КЕ)

 

Организатор континуиране едукације:

(подвући)

 

 

 

 

  • факултет
  • школа здравствене струке
  • здравствена установа
  • установа
  • удружење
  • приватна пракса
  • друго (Ако ДА, навести шта____________________)

 

Назив организатора:

 

 

 

Адреса организатора (улица, број, поштански број, град):

 

 

Име и презиме организатора КЕ:

 

 

Број телефонаорганизатора КЕ:

 

 

Е-маил адреса:

 

 

Назив програма КЕ (кратак, јасан и довољно информативан):

 

 

Врста континуиране едукације:(подвући)

 

·     Стручни састанаку здравственој установи и приватној пракси

·     Стручни састанак у здравственој установи и приватној пракси са предавачем по позиву

·     Стручни састанци у оквиру удружења

 

Да ли се програм КЕ поново акредитује?

ДА         НЕ

Ако је одговор на претходно питање ДА, наведите новине у програму КЕ, који се предлаже за поновну акредитацију:

 

1.

 

2.

 

3.

Наведите акредитациони број програма КЕ,који се предлажеза поновнуакредитује:

 

Предложени датум и место првог одржавања програма КЕ:

 

 

Предложени остали датуми и места  одржавања програма КЕ:

 

 

Сати учења током КЕ (без пауза):

____________ сати

Циљна група:

(подвући)

 

·  Лекари

·  Стоматолози

·  Фармацеути

·  Биохемичари

·  Медицинске сестре

· Здравствени техничари

· Друго (навести ко):__________

_______________________________

_______________________________

 

Који је максималан предвиђен број слушалаца КЕ?

 

Да ли је простор у коме се одржава КЕ адекватан за предвиђени број слушалаца?

 

Наведите цену КЕ 

 

Који су едукативни циљеви програма?

(подвући)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Које методе учења/обуке ће се користити?

 

·         предавања

·         семинари

·         практичне вежбе

·         решавање клиничких проблема

·         рад у малој групи

·         пројекат - оријентисано учење

·         демонстрација клиничке вештине

·         остало (навестишта):_______________________________

 

 

Да ли је предвиђен едукативни материјал за полазнике?

(подвучи)

ДА                 

 

НЕ

Ако ДА, навести како?

 

 

 

Датум: ___________________________

 

Потпис руководиоца континуиране едукације: _____________________________

                                              

 

 

Печат установе/удружења


 

САЖЕТАК ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

(максимално 500 речи )


НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КОЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА НЕОПХОДНОСТ ИЗВОЂЕЊА ОВЕ

КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

 

1.

2.

3.

4.

5.


ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

(сатница, теме и предавачи)

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.

 


 


ОДЛУКА ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА РЕЦЕНЗИРАЊЕ (КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА) ПРОГРАМА КЕ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ/УДРУЖЕЊА ПРЕДЛАГАЧА

Напомена: Овом одлуком се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран од стране органа надлежног за рецензирање програма КЕ у оквиру установе/удруженја предлагача. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

 

 

Датум: ___________________________

 

Потпис руководиоца органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења: _____________________________

                                              

 

Печат

Печат установе/удружења


Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.

                 СПИСАК ПРЕДАВАЧА

(звање, име и презиме, институција у којој ради, навести ако јепредавач по позиву)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА

 

Име и презиме предавача:

 

 

Назив институције у којој предавач ради са пуним радним временом:

 

 

Садашње звање:

 

 

Избор у садашње звање:

 

 

Број година радног искуства:

 

 

Ужа научна област:

 

 

Докторат

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Магистеријум

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Примаријат

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Академске специјалистичке студије

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Академске струковне студије

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Ужа специјализација

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Специјализација

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Висока/виша/ средња стручна спрема (подвучи)

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Репрезентативне референце у последњих десет година (навести до 5 референци)

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Укупан број радова са SCI(или SSCI) листе:

 

Тренутно учешће на научним пројектима:

 

1.

 

2.

 

3.

Усавршавања (до 150 речи):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други подаци које сматрате релевантним (до 100 речи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:_______________________

 

Потпис предавача: ___________________________________

БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА

(само за медицинске сестре и здравствене техничаре)

 

Име и презиме предавача:

 

 

Назив институције у којој предавач ради са пуним радним временом:

 

 

Садашње звање:

 

 

Избор у садашње звање:

 

 

Број година радног искуства:

 

 

Постдипломске студије

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Факултет

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Висока здравствена школа струковних студија

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Виша медицинска школа

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Средња школа

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Висока/виша/ средња стручна спрема (подвучи)

 

ДА      НЕ

Ако ДА, година:

Репрезентативне референце у последњих десет година (навести до 5 референци)

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Укупан број радова са SCI(или SSCI) листе:

 

Тренутно учешће на научним пројектима:

 

1.

 

2.

 

3.

Усавршавања (до 150 речи):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други подаци које сматрате релевантним (до 100 речи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:_______________________

Потпис предавача: ___________________________________

 

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013