priprema stučnog sažetka

priprema stučnog sažetka

Written by Slavica on . Posted in dokumenta

Sažetak ili abstrakt predstavlja skraćeni oblik originalnog rada. Cilj pisanja sažetka je da na brz i efikasan način obavesti čitaoca o problemu istraživanja saopštenog u originalnom radu.

Ako se rad objavljuje u celini u nekom časopisu obično se sažetak piše ispod naslova, a iznad rada. Može biti napisan na jeziku na kome je napisan rad ili na engleskom, ukoliko časopis ima međunarodni značaj. Sažetak se takođe piše po utvrđenoj metodologiji, a broj reči se najčešće ograničava od 250-300 reči. Sažetak treba da je napisan tako da se lako čita, da je jasan i da se lako shvata. Elementi sažetka su: naslov, ime autora i koautora, naziv ustanove, uvod, cilj rada, materijal i metode, rezultati sa diskusijom i zaključak.

Naslov - Naslov rada napisati velikim slovima, sa levim poravnanjem. Treba da je jasan, da opisuje rad i nikada formulisan kao pitanje. Može biti formulisan kreativno.
U sledećem redu se piše ime i prezime autora i koautora, a podvlači ime osobe koja će izlagati rad. U sledećem redu piše se naziv ustanove i mesto.

Uvod - treba da sadrži rečenicu koja je srž rada i koja praktično odražava zaključak rada.

Cilj rada - treba da je veoma precizan, kratak, nikada formulisan kao pitanje već u potvrdnom obliku.

Materijal i metode: ako je tema istraživačka navesti materijal (koja populacija je bila uzorak za istraživanje i broj ispitanika ili ako je eksperiment u pitanju, šta je materijal istraživanja...) i metode (anketa, test znanja, eksperiment itd.) tj. način na koji se došlo do rezultata i pomoću kog instrumenta (upitnik, test znanja...).
Rezultate prikazati u 2 - 4 rečenice, uključujuću samo značajne i najdominantnije uz kratku diskusiju i komentar.

Zaključak izvesti iz rezultata, a u skladu sa postavljenim ciljevima i naslovom rada. Poželjno je dati mišljenje o uticaju, koji rad može imati na praksu, usmeno ili u vidu pisanog predloga mera.

Ključne reči (key words 3 - 5) navesti ispod sažetka. Daju prepoznatiljivost ključnim pojmovima i sadržaju rada sadržanim u originalu, omogućavajući drugim čitaocima ili istraživačima da dođu do traženih podataka iz relevantne literature, preko baze podataka, interneta.

Literatura: Svi literaturni navodi citiraju se u tekstu arapskim brojvema stavljenim u zagrade, a redni brojevi navodnica treba da se podudaruju sa popisom literature koja se prilaže na kraju rukopisa. Literaturu treba citirati prema Vankuverskoj deklaraciji, kao u Srpskom arhivu.  Sažetak se najčešće štampa u zborniku radova ili stručnim časopisima što je takođe razlog da se postupa po utvrđenoj metodologiji, kako bi vaš rad bio što kvalitetnije objašnjen.


    - Treba izbegavati da se opširno piše o onome što se nalazi već u udžbeničkoj ili stručnoj literaturi.
    - Ako je rad istraživački u sažetku prikazati lične rezultate ili stav.
    - Ako sažetak čini teorijski aspekt onda treba uključiti sveobuhvatan pregled teme, a onda svrhu ili cilj               prezentacije.
    - Sažetak ne bi trebalo da sadrži više od 250 - 300 reči. Prilikom definitivne pripreme rada za prezentaciju            treba voditi računa da li je za usmenu, postersku ili će biti prikazan putem plakata.

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013