“Serbian Journal of Nursing” in Primary Health Care

 

Prezentacija: Dan Sestrinstva (20.4 MB)

Poštovane kolege i prijatelji, počelo je prikupljanje radova za prvi Srpski sestrinski žurnal. U daljem tekstu možete naću upustva za prpremu i obradu radova. Časopis će biti na srpskom i engleskom.

UPUTSTVO ZA AUTORE

Autori bi trebalo da detaljno i pažljivo pročitaju a uputstva za pripremu radova pre predaje rukopisa za štampanje. Izuzetno je važno da autori i koautori pripreme radove prema ustanovljenim principima jer je to izuzetno značajno za klasifikaciju naučnih časopisa.

Serbian Journal of Nursing” in Primary Health Care je zvanični časopis  Udruženja medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije (UMSTPZZS).Objavljuju se originalni radovi, saopštenja, pregledni radovi, izveštaji sa kongresa i stručnih sastanaka, stručne vesti, prilozi, prikazi knjiga, pisma uredništvu i dopisi “U spomen”. Uz rad treba priložiti potvrdu s potpisima svih autora da članak nije objavljen u nekom drugom časopisu, kao i da nije u toku razmatranje za objavljivanje u drugom časopisu.

Rad koji se pošalje radi objavljivanja u časopisu, od strane urednika se upućuje se recenzentima na stručnu recenziju (2 recenzenta). Ako recenzenti predlože izmene ili dopune, kopija recenzije, bez imena recenzenata, dostavlja se autoru radi njegove konačne odluke. Odluka uredništva o prihvatanju rada donosi se na osnovu kvaliteta, jasno iznesenih činjenica, stila kao i relevantnosti teme u odnosu na Primarrnu zdravstvenu zaštitu. Radovi se ne naplaćuju  ne vraćaju.

Rukopis, u dva primerka slati poštom preporučeno na adresu: Uredništvo “Serbian Journal of Nursing” in Primary Health Care, Bogdana Žerajića 24 a, 11090 Beograd. Neophodno je da se celokupni materijal (rad) pošalje i elektronskom poštom glavnom uredniku na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Contributors are strongly encouraged to read the instructions carefully before preparing the manuscript for submission and to check the manuscript for compliance with the terms before submitting it for publication. It is essential for the authors to prepare the manuscripts according to the established specifications. “Serbian Journal of Nursing”in Primary Health Care is the official research journal of the Primary Health Care of Serbia - association of health technicians and nurses. The Journal publishes  original articles, communications, case reports, review articles, congress and scientific meeting reports, professional news, book reviews, obituaries, as well as comments and letters to the Editorial Board in relation to the published papers. The manuscript should be accompanied by signed confirmation of all contributors that the paper has not been previously published and not submitted for publication elsewhere.

The papers are forwarded to the expert evaluation and an anonymous copy of the evaluation containing suggested changes is mailed to the authors for their final consent. Editorial decision will be based on the quality, clarity, style and importance of the issue relative to the objectives of the Primary Health Care and the journal.

The authors are not rewarded and the manuscripts are not returned. The manuscripts should be forwarded to the following address: Uredništvo “Serbian Journal of Nursing” in Primary Health CareBogdana Žerajića 24 a, 11090 Beograd.  Serbia in duplicate.

All papers also have to be submitted to the Editor-in- Chief as an electronic version: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Opšta pravila: Rukopis članka i svi prilozi treba da budu jasni i napisani na engleskom ili srpskom jeziku, a za izradu rada koristiti isključivo Microsoft Word. Rukopis treba da je pripremljen na formatu A4. Sve margine treba da budu 2,5 cm. Stranice je potrebno numerisati. Koristiti tip slova (font) Times New Roman, veličine 12. Radove treba kucati proredom  1,5. U rukopisu članka obeležiti mesta za slike, sheme, grafikone, tabele i ne ostavljati prazan prostor u tekstu. Literaturni podaci u tekstu se označavaju arapskih brojevima u uglastim zagradama redosledom kojim se pojavljuju u tekstu, na primer [1,2]. Prilikom upotrebe skraćenica prvi put u tekstu, u zagradi objasniti značenje.

Merne jedinice: dužina, visina, težina i zapremina označavaju se u metričkim jedinicama (metar - m; kilogram - kg; litar -l) ili podjedinice. Temperatura se izražava u stepenima Celzijusa (°C), koncentracije u molima; uređaji se označavaju trgovačkim nazivima, a naziv i mesto proizvođača su u zagradama. Svi rezultati kliničkih i biohemijskih istraživanja izražavaju se u jedinicama međunarodnog sistema mera - SI.

 

Autorstvo: Svi autori treba da budu odgovorni za autorstvo. Svaki autor treba da aktivno učestvuje u pisanju rada da bi bio odgovoran za rad u celosti. Autorstvo se bazira samo na višeslojnom spoju koncepcije rada, dobijenih rezultata/analize kao i interpretacije dobijenih rezultata

 

General demands on manuscripts

Manuscripts should be written in clear concise Serbian or English language, using MS WinWord program in short and clear sentences. Manuscripts should be on A4 format, all margins 2.5 cm, pages numbered. Recommended font is Tames New Roman 12. Papers should be typed 1,5 spaced. The author(s) should indicate in the text where figures and tables fit in. All references should be numbered in sequence as they appear in the text and indicated with Arabic numbers in parentheses - example [1, 2]. Abbreviations must be defined at their first mention in text.

 Units of measure: Length, height, weight and volume should be expressed in metric units (meter - m, kilogram - kg, and liter -l) or their sub-units. Temperature should be given in Celsius degrees (°C). Concentrations are given in moles, proprietary names of instruments with factory name and place of manufacture in parenthesis. All results of clinical and biochemical measurements should be expressed in the metric system  according to the International System of Units – SI.

Authorship

All individuals listed as authors should be qualified for authorship. Every author should have participated sufficiently in writing the article in order to take re-sponsibility for the whole article and results presented in the text. Authorship is based only on crucial contribution to the article conception, obtaining of results or analysis and interpretation of results, and final revision of the manuscript being prepared for publication.

 

Struktura rukopisa rada : Rukopisi treba da sadrže sledeća poglavlja: naslov, autore i njihove afilijacije, kratak sadržaj na srpskom jeziku sa ključnim rečima, uvod, eksperimentalni deo (materijal, metode), rezultate, diskusiju, zahvalnica, literaturu i kratak sadržaj (Abstract) na engleskom jeziku takođe sa ključnim rečima. Pregledni članak sadrži sledeća poglavlja: uvod, pregled slučaja, zaključak i literaturu. Pregledni članak mora da sadrži u literaturi navedena najmanje 4 autocitata autora. Sva poglavlja se pišu velikim slovima  koristeći oznaku ”bold”.

 

Naslovna strana: Na posebnoj stranici navesti naslov članka, bez skraćenica, velikim slovima, a ispod naslova navesti imena autora indeksirana brojkama koje odgovaraju onima pod kojima se nalaze nazivi i adrese ustanova u kojima autori rade. Pri dnu ove stranice otkucati ime i prezime autora odgovornog za dalji kontakt, punu adresu, broj telefona, faksa ili e-mail adresu.

Apstrakt:  Uz originalni rad, saopštenje ili pregled iz literature treba priložiti na posebnoj stranici kratak sadržaj, koji sadrži naslov rada, prezimena, inicijale imena autora, nazive ustanova i mesta (iz kojih su autori), zatim sadržaj članaka u ne više od 200 do 300 reči. Za naslove apstrakta (kratkog sadržaja) koriste se oznake italic i bold, a za tekst sadržaja samo italic. Apstrakt ne treba da sadrži literaturne podatke. U njemu se navode, bez opisivanja, bitne činjenice, kratak prikaz problema i osnovni zaključak. U originalnom članku kratak sadržaj treba da sadrži sledeća poglavlja: uvod, cilj, metod rada i zaključak.

 

Structure of the manuscripts

The manuscript has to be arranged as follows: The title, Authors, Institutions, Abstract, Introduction, Experimental part, Results, Discussion, Acknowledgements and References. Review articles include Introduction, corresponding section heading, Conclusions and References. The review article may be published only by authors who may cite at least four auto-citations (references in which they are either authors or co authors).

Title page

The title should be short, clear and with-out abbreviations, typed on the separate sheet. Names and family names of authors should be written under the title, as well as full names of their institutions indicated by corresponding Arabic numbers if there is more than one institution. The address of corresponding author, with the telephone, fax number and e-mail address should be added at the bottom of this page.

Abstract.

Original articles, communications, case reports, review articles and book reviews; the abstract not exceeding 200 - 300 words should be typed on a separate sheet of paper. The abstract should not contain any references. In original articles the abstract should have the following structure: introduction, objective, method, results and conclusion.

Key words

Key words - four to eight, relevant for rapid identification should be typed below the abstract in English and abstract in Serbian.

Ključne reči: Na kraju apstrakta/kratkog sadržaja dodaju se ključne reči (ne manje od 4 ne više od 8), koje su bitne za brzu identifikaciju i klasifikaciju sadržaja članka. Kljućne reči moraju biti na karaju  i apstrakta na Srpskom i apstrakta na Engleskom jeziku.

Originalni članci sadrže sledeća poglavlja: uvod, cilj rada, metod, rezultate, diskusiju, zaključak i literaturu. Prikaz slučaja treba da sadrži uvod, opis slučaja i bolesnika, diskusiju i reference.

Kratak sadržaj (Abstract) na engleskom jeziku treba da bude otkucan na posebnoj stranici i treba da sadrži sve elemente kao i kratak sadržaj na srpskom jeziku.

Uvod rada se piše jasno, sažeto, uz navođenje suštine materije i radova koji su u vezi sa problematikom, kao i ciljem istraživanja.

Eksperimentalni deo opisuje materijale i metode, bez posebnih detalja ako su već opisani u literaturi (navesti literaturni podatak), a detaljno opisati ako je metodologija nova ili modifikovana. Potrebno je navesti metode izračunavanja parametara i statističke analize rezultata. Ukoliko se upotrebljavaju skraćenice, pri prvom navođenju u tekstu treba napisati i njihov pun naziv.

Rezultate  prikazati jasno i pregledno, sa  odgovarajućom statističkom obradom.

Diskusija obuhvata interpretaciju dobijenih rezultata i njihovo upoređenje sa literaturnim podacima. Rezultati i diskusija mogu se objediniti.

Zaključak se daje na kraju teksta jasno i koncizno kao rezultat istraživanja u vidu opšteg zaključka ili više pojedinačnih označenih numerički (arapskim brojevima).

Original articles shall have the following section headings: Introduction, Objective, Method, Results, Discussion, Conclusion and References.

Case reports should consist of introduction, case outline, discussion, references. In original articles the abstract should have the following structure: introduction, objective, method, results and conclusion. In case reports the abstract should consist of the following: introduction, case outline and conclusion.

Introduction should be clear, concise, pointing to the essence of the problem and with the purpose of the study. References related to the problem should be cited.

The Experimental part should include description of materials (subjects) and methods used. If methods are widely known and described in the literature, only reference(s) should be cited. New or modified methodologies should be fully described. Methods used for  parameters calculation and statistical analyses should be indicated. All abbreviations have to be explained in the manuscript when used for the first time.

Results should be clear and precise, with corresponding statistical analysis.

Discussion encompasses interpretation of the results and their comparison to the references data. The last two parts can be given together as Results and Discussion. At the end of this part conclusions obtained from the research should be reported. All section headings should be in capital letters using bold lettering.


Obim rukopisa: Ceo tekst rukopisa: naslovna strana, kratak sadržaj, uvod, eksperimentalni deo (materijal, metode), rezultati, diskusija, zahvalnost, literatura uključujući legende (tabele, fotografije, grafikone, sheme itd.) mogu imati 3.000 reči za originalne članke; za saopštenja do 2000 reči, Za pregledne radove 5.000 reči; za stručne izveštaje 1.500 reči a za ostale preglede 1.000 reči. Broj tabela, slika, shema, crteža, grafikona (zajedno) može biti najviše do polovine broja kucanih stranica rukopisa.

 

Tabele, slike, crteži, sheme, grafikoni: Svaka tabela se kuca na posebnoj stranici. Tabele se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu. Naslov tabele prikazuje sadržaj tabele. Upotrebu skraćenica u tabeli obavezno objasniti u legendi tabele. Fotografije moraju biti isključivo crno-bele, oštrih kontura. Tekst (opis) slike kuca se na posebnom listu hartije. Crteže (sheme i grafikone) priložiti na posebnoj strani (sa preciznounetim vrednostima na apscisi iordinati). Zahvalnica se piže na kraju teksta a sadrži podatke ili izraze zahvalnosti autora na pomoći: naučnoj, stručnoj, tehničkoj ili finansijskoj.

Length of the manuscripts

The entire text of the manuscript: title page, abstract, the whole text, list of references and captions to figures and tables should have maximum 3000 words for original articles, 2 000 words for communications,5000 words for review articles, 1500 words for case reports and up to 1000 words in the section ‘’other’’. The total number of figures and tables should not exceed the half of the number of typed pages of the manuscript.

Tables, figures(graphs, charts, photographs, and illustrations)

Tables are typed on a separate sheet of paper 1,5 spaced, including title, subtitle, headings of lines and columns. They must be identified by Arabic number in order or appearance with a shot description of the title, abbreviation should be explained. Photographs should be explained. Photographs should be black and white and good sharpness. First author’s name, title of the manuscript, number of the illustration and arrow indicating the top of the figure are given on the back with lead pencil. The legends are given on separate sheet. Drawings (schematic drawing and graphs) are supplied on separate sheets with lead precise identification of abscissa and ordinate. Acknowledgements (sources of funding, conflict of interest declaration, and authorship responsibilities): this should be included at the end of the text.

Literatura: Citiranje literature uz poštovanje određenih standarda  izuzetno je značajno za klasifikaciju naučnih časopisa. Literatura se piše na posebnim stranicama jednostrukim proredom, a dvostrukim između pojedinih referenci, s rednim arapskim brojevima prema  redosledu navođenja u tekstu. Broj referenci u literaturi ne prelazi 30, osim za pregled iz literature gde je prihvatljivo i do 50 referenci. Reference se navode po ugledu na  Vancouver sistem, koji se zasniva na principima koji koriste Nacionalna Biblioteka Medicine i Index Medicus.

Primer: Martinović J, Kotur-Stevuljević J, Dopsaj V, Dopsaj M, Stefanović A, Kasum G. Paraoxonase activity in athletes with depleted iron stores and iron-deficient erythropoiesis. Clin Biochem. 2010, 43(15):1225-1229.

References

In citation of references the defined standards should be strictly followed because it is the ssential  factor of indexing and classification of scientific journals.References should be supplied on a separate sheet, single spaced, with double space between each reference, Arabic numbers indicating the sequence of appearance. The number of eferences should not exceed 30, except in literature reviews with maximum 50 is acceptable.  References are cited according to the so called Vancouver style, based on formats being used by the  ational Library of Medicine and Index Medicus.

For example:Martinović J, Kotur-Stevuljević J, Dopsaj V, Dopsaj M, Stefanović A, Kasum G. Paraoxonase activity in athletes with depleted iron stores and iron-deficient erythropoiesis. Clin Biochem. 2010, 43(15):1225-1229.

 

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013